NUF Regnskap og Skatt

NUF- selskapet har regnskapsplikt og må som andre norske foretak utarbeide årsregnskap. NUF­ selskapet er fritatt for plikten til å sende årsoppgjør og årsberetning til Regnskapsregisteret såfremt selskapet har mindre enn kr 40 mill i salgsinntekt, mindre enn kr 20 mill i balanse eller har færre enn 50 ansatte. To av disse tre vilkårene må være oppfylt.

// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

Revisjon

NUF- selskapet har ikke revisjonsplikt såfremt driftsinntektene av den samlede virksomhet er mindre enn fem millioner kroner og antall deltakere (Eiere) er fem eller mindre, jfr. revisorloven § 2-1 annet ledd. Viser årsregnskapet driftsinntekter som overstiger kr. 5 mill. inntrer revisjonsplikten for det etterfølgende året. Dersom driftsinntektene i to påfølgende regnskaps år synker under beløpsgrensen, faller revisjonsplikten bort med virkning fra og med det tredje regnskapsåret.

Skatt – selvangivelse

NUF- selskapets inntekter og formue i Norge skal beskattes i Norge etter norske regler. Dette følger av skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia. NUF- selskapet må derfor som andre norske foretak levere inn selvangivelse med tilhørende skjemaverk (Næringsoppgave 2) til det lokale ligningskontoret, alternativt via Altinn. Det engelske selskapet må som andre engelske selskap sende selvangivelse (Company tax return) til engelske skattemyndigheter (Inland Revenue) selv om selskapet ikke har inntekt, formue eller omsetning i England. Utfylling og innsending av selvangivelse til engelske skattemyndigheter for selskap som kun har virksomhet i Norge tar Kontorfabrikken seg via sin oppfølgingtjeneste av NUF

I forbindelse med etableringen av selskapet bør du være oppmerksom på skattemessige konsekvenser slik at du tar høyde for virkninger i forhold til personinntekt / delingsmodellen, utbetaling av utbytte mm.

Informasjon om skatt for selskap som har formue og / eller inntekt i England kan oversendes på forespørsel

Moms

NUF- selskap er underlagt merverdiavgiftloven på samme måte som andre norske foretak. Foretak, inkl. NUF- selskap, med omsetning under kr.1 mill. kan be om å komme inn under ordningen med års terminoppgave slik at terminoppgave bare sendes inn en gang i året, og ikke annenhver måned som andre foretak må gjøre.

Ansvar

Aksjonærene hefter ikke overfor selskapets kreditorer for selskapets forpliktelser. Aksjonærene plikter ikke å gjøre innskudd dersom selskapet avvikles eller går konkurs. Dette gjelder så vel for vanlige norske aksjeselskap som for NUF- selskapet.

For NUF- selskapet og dets ansatte gjelder forøvrig samme plikter og rettigheter som for vanlige norske aksjeselskap, f.eks. at eiers og ansattes reiseutgifter og kjøregodtgjørelse kan beregnes etter statens satser og belastes selskapet. Likeså er eier som er ansatt i selskapet berettiget til sykepenger og andre sosiale goder på linje med et norsk A/S