NUF Lovlig

NUF foretak er fullt ut lovlige. Norske myndigheter er pålagt å godta registrering av slike selskap som et ledd i etableringsfriheten innen EU / EØS. Dvs at NUF er lovlig. I den såkalte Centros-dommen fra 1999 ble det klart slått fast at EØS-borgere kan velge hvilket land de ønsker å registrere sitt selskap, uavhengig av hvor dette selskapet senere skal drive virksomhet.


// –>
// –>
// –>

Dommen er klar: «EF traktaten artikkel 52 og 58 er til hinder for at en medlemsstat nekter registrering av en filial av et selskap, som er stiftet i henhold til lovgivningen i en annen medlemsstat, hvor den har sitt hjemsted, men ikke driver ervervsmessig virksomhet».

Konklusjon: NUF er lovlig