NUF eller AS

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

Mange som skal starte er et aksjeselskap er usikker på om de skal registrere NUF eller AS.
Kontorfabrikken hjelper til med å etablere alle typer selskaper med navn, stiftelsesdokumenter og vedtekter. I tillegg utarbeider vi alle dokumenter som skal sendes til Foretaksregisteret i Brønnøysund.


// –>
// –>
// –>

Etablere aksjeselskap
For å registrere et aksjeselskap i Norge, kreves det innbetaling av aksjekapital på kr 100.000,- I tillegg kommer registreringskostnader på kr 6 000,- til Brønnøysund, og til sist kommer kostnader til revisor for å bekrefte aksjekapitalen samt bistå med registrering. Revisor kostnadene for registrering utgjør normalt et sted mellom kr 5.000,- til kr 10.000,-

Det er altså ikke uvanlig at selve registreringskostnadene alene utgjør et sted mellom kr 15 og 25 tusen.

I et mindre AS vil den årlige revisorkostnaden normalt være i området kr 8.000 til kr 15.000.

Konklusjon
Skal man starte et aksjeselskap i Norge må man stille med min. kr 115.000,- i startkapital samt en årlig revisor kostnad på kr 10.000 – kr 15.000,-. Dette før man har omsatt for en eneste krone.

Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak
Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak (NUF) kombinerer fordelene med selvstendig næringsdrivende (ENK, DA og ANS) og aksjeselskap, dvs lav etableringskostnad og lave operasjonskostnader.

Det er registrert ca 8 500 NUF foretak i Norge. Store selskaper slik som Aktiv Kapital og If forsikring mfl. er NUF selskaper.

Denne selskapsformen egner seg like godt for grunderen som vil etablere blomsterbutikken på hjørnet som for grunderen som satser på et internasjonalt selskap med underavdelinger i flere land.
Kontorfabrikken garanterer at denne selskapsformen er i tråd med norsk og britisk lov.

Organisasjonsformen med Norsk avdeling er regulert av Haag konvensjonen av 1961 som Norge har forpliktet seg til. Dette betyr at det er aksjeloven i Storbritannia som gjelder. For deg som eier, betyr dette liberal aksjelov og lave kostnader.

Hva vi tilbyr
Kontorfabrikken hjelper til med å etablere et selskap med navn, stiftelsesdokumenter og vedtekter. I tillegg har vi utferdiget alle dokumenter som skal sendes til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Prisen for dette er kr 5900,-

Prisen inkluderer alle formaliteter og papirer som kreves for registrering av Norsk avdeling. For registrering i foretaksregisteret vil man få tilsendt en regning på kr 2 500,- fra Brønnøysund.
Det er ikke krav til ytterligere revisorbekreftelser etc.

Kontorfabrikken tilbyr en ”pakkeløsning” som består av et aksjeselskap, der morselskapet er registrert i utlandet, nærmere bestemt Storbritannia, mens datterselskapet, Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak (NUF) registreres i Norge, med norsk foretaksnummer.
Denne selskapsform er i henhold til Norsk lov og i tråd med internasjonale konvensjoner.
For eksempel er IF Skadeforsikring med foretaksnummer 981290666, et NUF selskap. Det finnes i dag ca. 8 500 registrete NUF selskap i Brønnøysund som spenner fra det minste selskap til selskaper med flere milliarder i omsetning

For alle praktiske formål blir altså selskapet å regne tilsvarende et norsk aksjeselskap, men der den Britiske aksjelov gjelder.

I Norge har etablering av aksjeselskap (AS) blitt en kostbar affære som helt klart er til hinder for nyetableringer og nye arbeidsplasser. Norsk aksjelov har ikke klart å følge med det faktum at den viktigste kapitalen er grunderens egeninnsats og kompetanse, noe som vi i Kontorfabrikken har tatt konsekvensen av.

Fordeler med NUF sammenlignet med etablering av AS
Meget lav aksjekapital
– I Norge er kravet til aksjekapital kr 100 000.,-
– Aksjekapitalen i England settes til 1£ som er ca kr 10,-

Ingen revisjonsplikt
– Revisjonsplikt inntrer ikke såfremt selskapet har en omsetning på under 5 millioner og under 5 ansatte. (Er omsetningen eller antall ansatte høyere, kan dette løses ved å ha flere selskaper)

Fordeler NUF sammenlignet med etablering av enkeltmannsforetak.
– Ikke personlig ansvarlig for selskapets gjeld
– Ved frivillig eller tvunget avslutning av selskapet er deltakernes ansvar begrenset til aksjekapitalen.

– Rett til sykepenger, dag penger ved permittering og arbeidsledighetstrygd
– De som arbeider i selskapet (inkl. eierne) er å anse som ansatte. Eierne hever derfor lønn, og har de samme rettigheter som andre arbeidstakere.

Kan ha en skattemessig fordel
– Mulighet for utbytte og kapitalbeskatning
Gir skattefritak
– Du kan benytte skattefrie dietsatser, kjøregodtgjørelser og  skattefri utleie av egen bolig til næring.

-Forskjell fra å drive som norsk aksjeselskap

Det er ingen vesentlig forskjell i reglene for drift av AS eller Ltd.
– På grunnlag av de fire friheter innenfor EØS/EU, er det fritt varebytte, fri bevegelighet for tjenester, varer, kapital og personer, og det er uten betydning hvor i EØS/EU området selskapet er registrert. Det er også fri etableringsrett, og et selskap kan velge å etablere seg der det tilbys de beste betingelsene.

Hva kreves for å opprette engelsk aksjeselskap

Firmanavn
– Navnet må ikke være brukt fra før

Deltakere
– Selskapet må ha minst en daglig leder som ikke er fradømt retten til å drive virksomhet i Storbritannia, og en sekretær. Daglig leder og sekretæren trenger ikke å være bosatt i Storbritannia.

Forretningsadresse
– Selskapet må ha en forretningsadresse i Storbritannia. Vi ordner med dette for våre kunder

Regnskap i England
– Selskapet i England må lever inn årlig regnskap. Vi gjør dette for våre kunder.

Er dette lovlig?

Til dette spørsmål kan det svares ett klart ja. I følge EØS-domstolens dom av 9.mars 1999, sak C-212/97, er etablering av selskap i England uten at det foregår noen forretningsdrift i England og med forretningsdrift kun i hjemlandet ved etablering av filial fullt lovlig, selv om det klart fremgår at dette er en unngåelse av reglene i hjemlandet om innbetaling av en minste aksjekapital. Saken var i denne dommen at det danske firma Centros Ltd etablerte selskap i England og Wales med aksjekapital på £10.-, uten at det ble etablert noen forretningsdrift i England og Wales. Erhvervs- og Selskapsstyrelsen i Danmark, som tilsvarer det norske Foretaksregisteret, mente at dette var en omgåelse av etableringsreglene i Danmark som krever minimum 120.000 kroner som aksjekapital. Saken kom opp for dansk Høyesterett, som forela spørsmålet til avgjørelse i EF-domstolen. Domstolen kom til at: «Ef-traktatens artikkel 52 og 58 er til hinder for, at en medlemsstat nekter registrering av en filial av et selskap, som er stiftet i henhold til lovgivningen i en annen medlemsstat, hvor det har sitt hjemsted, men ikke driver ervervsmessig virksomhet, når filialen ønskes opprettet, for at selskapet kan drive hele sin virksomhet i den stat, hvor filialen opprettes, således at det unngåes å stifte et selskap i den sistnevnte og derigjennom, at det i denne stat gjeldende regler om stiftelse av selskaper, som er strengere med hensyn til innbetaling av en minste selskapskapital, finder anvendelse….»

Lykke til med valget av NUF eller AS