Merverdiavgift

Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen. Merverdiavgift ble innført 1970 og erstattet den tidligere omsetningsavgiften, som rammet siste ledd, og som fra 1964 utgjorde 12 %. Avgiftsgrunnlaget er den merverdi varen eller tjenesten blir tilført på hvert ledd. Den generelle satsen er (fra 2006) 25 %, for næringsmidler (redusert sats) 13 % og for persontransport (lav sats) 8 %. Hvert ledd i omsetningen oppkrever avgift av de varer som omsettes (utgående avgift), men har samtidig fradragsrett for den avgift som er betalt til egne leverandører (inngående avgift). Det som den næringsdrivende skal betale til staten, ved terminvise avgiftsoppgjør, utgjør forskjellen mellom inngående og utgående avgift. Er inngående avgift høyere enn utgående, blir forskjellen utbetalt.


// –>
// –>
// –>

Det overveiende antall varer er avgiftsbelagt. Levering av varer, elektrisk kraft og gass regnes likt med varesalg. Andre avgiftspliktige ytelser er tjenester som gjelder varer eller fast eiendom, oppdrett og tilsyn av dyr, utleie av varer, transport og oppbevaring av varer, kontorservice, telekommunikasjon, reklame og annonser, servering fra hoteller, bevertningssteder, hår- og skjønnhetspleie m.m.

Varer som kan selges avgiftsfritt til forbruker, er brukte kjøretøyer (men det skal betales omregistreringsavgift), kjøretøyer som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift, transporttjenester direkte til eller fra utlandet, kunstneres salg av egne kunstverk, aviser som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig, bøker i siste omsetningsledd, tidsskrifter som hovedsakelig omsettes til faste abonnenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer og tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold. Det skal heller ikke betales avgift ved salg av fast eiendom og ved reparasjon, vedlikehold, nybygging eller ombygging av skip på minst 15 meter største lengde, bestemt for passasjerbefordring mot vederlag eller for befordring av last eller for sleping, berging, redning, isbryting, yrkesmessig fiske eller fangstvirksomhet. Elektrisk kraft til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland er fritatt for avgift. Nærmere regler for beregning av merverdiavgift er inntatt i lov av 19. juni 1969 med senere endringer.

Kilde: Store Norske Leksikon