Hvordan klage på inkasso?

Hvis du har fått et inkassobrev som du mener er feilaktig og inkassoselskapet avviser din mening, kan du klage dette inn for Inkassoklagenemda.

Det er selve handlemåten til inkassoselskapet du kan klage på.
Du kan ikke klage dersom du er uenig i at du skylder kravet, er du uenig i selve kravet må dette tas opp direkte med den som har sendt deg kravet.

Inkassoklagenemnda er basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Denne avtalen er hjemlet i inkassoloven og den er godkjent i statsråd 7. mars 2003.

Så lenge en tvist om inkassobehandlingen er til behandling i nemnda kan ingen av partene bringe den inn for de alminnelige domstoler. Tvist om hovedkravet kan likevel bringes inn for de alminnelige domstolene.

Hvem kan klage?
Dersom du har mottatt et krav mot deg som privatperson/du har pådratt deg en forpliktelse i egenskap av forbruker, kan du fremme klage til inkassoklagenemnda.

Det vil si at du ikke kan klage dersom du som næringsdrivende har mottatt et krav. Da må du henvende deg til Kredittilsynet.

Hvordan klage?
Klage til inkassoklagenemnda må være skriftlig. Klageskjema finner du her.
Du må først ha tatt opp saken med inkassoselskapet, og mottatt et endelig avslag på din klage før du kan klage til nemnda. Dokumentasjon for avslaget/klagebehandlingen i selskapet skal vedlegges klagen.
Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt.

Saksbehandlingen
Inkassoklagenemnda har et fast sekretariat som har en nøytral stilling i forhold til begge parter i klagesaken. Sekretariatet gir veiledning om rettstilstanden på de områder tvisten gjelder og tar imot klager.

I sekretariatet behandles sakene av en ansatt jurist. Ut fra gjeldende rett og eventuelle tidligere uttalelser i klagenemnda, søker sekretariatet å finne frem til minnelige løsninger.

Løses ikke tvisten gjennom behandlingen i sekretariatet, og klagen opprettholdes, blir den lagt frem for en nemnd på fem medlemmer. Leder av nemnda er en høyt kvalifisert jurist, nøytral i forhold til begge parter i klagesaken, og oppnevnt av forbrukersiden og inkassobransjen i fellesskap. To nemndsmedlemmer er oppnevnt av inkassobransjen, to av forbrukersiden.