Bokføringsplikt

Bokføringsplikt etter bokføringsloven innebærer plikt til bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. De som er bokføringspliktige må forholde seg til reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.
Plikt til løpende bokføring innebærer at man registrerer transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker balanse og resultat. Bokføringsreglene skal sikre tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av disse transaksjonene, og dermed sikre de ulike brukerne av regnskapet pålitelig informasjon. Informasjonen skal kunne etterkontrolleres og står sentralt i myndighetenes skatte- og avgiftskontroll. Andre brukere av regnskapsinformasjonen kan være investorer, kreditorer, ansatte og eiere.


// –>
// –>
// –>

Er alle bokføringspliktige?
Nær sagt alle som driver virksomhet er bokføringspliktige. Denne plikten består i å følge bokføringsloven og bokføringsforskriftens krav til løpende bokføring i et regnskapssystem, og oppbevaring av bilag som bekrefter det som er registert (dokumentasjon) i minst 10 år. Alle som leverer næringsoppgave (Enkeltpersonsforetak) og de som leverer mva-oppgave er bokføringspliktige. I tillegg kan ligningskontoret, fylkesskattekontoret eller sentralskattekontoret i enkelttilfeller pålegge den som antas å drive næringsvirksomhet bokføringsplikt for inntil 2 år av gangen. Alle bokføringspliktige har også plikt til å utarbeide et årsoppgjør, uavhengig av selskapsform. Det betyr at man da kvalitetssikrer alle balansetall og leverer følgende dokumentasjon til relevante myndigheter som benyttes som grunnlag til beregning av skatt