Aksjeselskap

AS er en forkortelse for aksjeselskap. I et aksjeselskap så er det selskapet som er ansvarlig om noe skulle skje og ikke privatpersoner. For å registrere AS må du/dere ha kr 100 000,- i startkapital som må settes inn på en sperret bankkonto inntil AS`et har fått organisasjonummer.


// –>
// –>
// –>

Hva er fordelen med aksjeselskap fremfor et enkeltpersonforetak?
I et AS vil du bli betraktet som lønnstaker. Fordelen er at du som lønnstaker vil ha en større sosial sikkerhet og vil omfattes av lovregler i sykepengeordningen i Folketrygden, Arbeidsmiljøloven, ferieloven, yrkesskadeforsikring og dagpenger ved arbeidsledighet.

En selvstendig næringsdrivende som driver enkeltmannsforetak, faller utenfor mange av disse reglene. Den andre åpenbare fordelen er redusert risiko dersom noe skulle gå galt. Du risikerer kun å miste aksjekapitalen, mens i et enkeltmannsforetak riskerer å miste både hus, bil og eiendom.

Aksjeselskap kontra Enkeltpersonforetak

  • Begrenset risiko. Kun selskapet kan gå konkurs og du som person kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuell konkurs.
  • Økonomisk fleksibilitet. Man kan styre økonomien i selskapet og selv velge hva man eventuelt velger å ta ut i lønn.
  • Rett til 100% sykepenger. Du mottar kun 65% sykepenger fra dag 17 uten tilleggsforsikring.
  • Rett til 100% fødselspenger. Du mottar kun 65% fødselspenger.
  • Rett til dagpenger ved arbeidsledighet.
  • Rett til dagpenger ved permisjon.
  • Rett til å motta statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise/diett.
  • Rett til minstefradrag som lønnstaker (kr 62 900).

Aksjeselskap er godt kjent i det norske næringslivet. Det medfører at et norsk AS ofte er godt egnet hvis du har behov for kassakreditter eller låne pengger til selskapet.. Er du i tillegg i en situasjon hvor du har behov for ekstern kapital til selskapet i form av investorer, vil det i mange tilfeller være klokt å benytte AS som selskapsform. Dette da noen investorer ikke har like god kjennskap til selskapsformen NUF noe som kan medføre et fokus på selskapsform, og ikke på ditt tilbud til investorene.