Årsregnskap

Årsregnskapet utarbeides på bakgrunn av den informasjonen du har registrert i regnskapet i løpet av året. Det er kun regnskapspliktige bedrifter som plikter å utarbeide årsregnskap.


// –>
// –>
// –>

Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet med årsberetning skal sendes Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen.

Formålet med årsregnskapet er å formidle nyttig og relevant informasjon om en bedrifts samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger.
Årsregnskapet skal utarbeides etter regnskapslovens regler med forskrifter og god regnskapsskikk.
Det er utarbeidet egne forenklede regler for god regnskapsskikk i små foretak.

Det komplette årsregnskapet skal inneholde følgende:

1. Resultatregnskap
Resultatregnskapet viser bedriftens inntekter og kostnader. Differansen mellom årets inntekter og kostnader gir oss årsresultatet. Regnskapslovens § 6-1 gir oss regler for oppstilling av resultatregnskapet.

2. Balanse
Balansen gir oss en oversikt over bedriftens eiendeler og gjeld. Regnskapslovens § 6-2 forteller hvordan balansens oppstilling skal være.
Verdien av bedriftens eiendeler skal fastsettes etter regler i Regnskapsloven.
NB!! De regnskapsmessige verdivurderingene, dvs. de verdiene vi kommer frem til når vi anvender regnskapslovens verdivurderingsregler, kan ofte være forskjellige fra eiendelenes realøkonomiske verdi. Med realøkonomisk verdi mener vi markedsverdi eller reell verdi.

3. Noter
Regnskapslovens kapittel 7 tar for seg kravet til noteopplysninger i årsregnskapet.
I notene skal det gis opplysninger og spesifikasjoner som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig.

4. Evt. kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer.

Underskrift
For regnskapspliktig som har styre, skal samtlige styremedlemmer skrive under årsregnskapet. Hvis virksomheten har daglig leder, skal også denne skrive under. Har den regnskapspliktige verken styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene underskrive.

Hvis noen av de som skal underskrive har innvendinger mot årsregnskapet, skal disse skrive under med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.