Arbeidsledighetstrygd

Arbeidsledighetstrygd, statlig trygdeordning som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt og dermed sikre arbeidsføre personer understøttelse i tilfelle av ufrivillig arbeidsløshet. For å ha rett til dagpenger under arbeidsløshet må man være medlem av Folketrygden og bo eller ha opphold i Norge (med unntak av særregler ved opphold i EØS-land). I tillegg må man være arbeidsfør, arbeidstiden må være redusert med minst 50 % uten egen skyld og man må være registrert ved den offentlige arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker. Dagpengene beregnes ut i fra et gjennomsnitt av de tre siste års inntekt. Trygde- og arbeidsperioder i de fleste europeiske land kan på visse vilkår gi rett til dagpenger i Norge. Selvstendig næringsdrivende har i prinsippet ikke mulighet til å motta dagpenger.

Kilde: Store Norske Leksikon

Har du noen spørsmål om dine rettigheter om arbeidsledighetstrygd så er vi tilgjengelig aller hverdager.