Archive for mai, 2009

NUF og moms?

torsdag, mai 28th, 2009

Skal NUF egentlig betale moms? Den norske avdelingen er underlagt den samme merverdiavgiftsloven på lik linje med alle andre norske foretak.


// –>
// –>
// –>

Nuf kan registrere seg for moms når det har omsatt for kr 50 000,-  Nuf kan også søke om å få levere omsetningsoppgave en (1) gang per år, hvis man har en omsetning på under 1 million kroner, dette blir stort sett godtatt.

Selskapsetablering

torsdag, mai 28th, 2009

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

Vi har bred kompetanse på selskapsetablering og tilbyr hjelp til etablering av alle typer selskap, også NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) som er et bra alternativ til den aksjeselskapsformen vi har i Norge. Dette blant annet fordi man ikke har et minimumskrav til aksjekapital, og er unntatt fra revisorplikten så lenge omsetningen er under 5 millioner. Vi har gode kunnskaper om NUF, og tilbyr en totalpakke der vi også sørger for å følge opp ditt engelske selskap etter gjeldende regler.

Sponsede koblinger.


// –>
// –>
// –>

Kontorfabrikken tilbyr selskapsetablering av alle organsisasjonsformer, er du usikker på hvilken foretaksform som passer deg best så ta kontakt.

Les mer om firmaetablering

Hva er bilag?

torsdag, mai 28th, 2009

Et bilag er en dokumentasjon på en transaksjon, det vil si penger som har gått ut eller inn av firmaet sin bankkonto eller kassaapperat.


// –>
// –>
// –>

I følge bokføringsloven skal det være en dokumentasjon for alle posteringer i regnskapet, alle bilag skal ha et nummer, oftest kalt bilagsnummer. Bilagsnummer gjør det enklere å finne fram til selve bilaget i regnskapet.

I følge bokføringsloven så skal alle bilag oppbevares i mist 10 år.

NUF eller AS

onsdag, mai 27th, 2009

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

Mange som skal starte er et aksjeselskap er usikker på om de skal registrere NUF eller AS.
Kontorfabrikken hjelper til med å etablere alle typer selskaper med navn, stiftelsesdokumenter og vedtekter. I tillegg utarbeider vi alle dokumenter som skal sendes til Foretaksregisteret i Brønnøysund.


// –>
// –>
// –>

Etablere aksjeselskap
For å registrere et aksjeselskap i Norge, kreves det innbetaling av aksjekapital på kr 100.000,- I tillegg kommer registreringskostnader på kr 6 000,- til Brønnøysund, og til sist kommer kostnader til revisor for å bekrefte aksjekapitalen samt bistå med registrering. Revisor kostnadene for registrering utgjør normalt et sted mellom kr 5.000,- til kr 10.000,-

Det er altså ikke uvanlig at selve registreringskostnadene alene utgjør et sted mellom kr 15 og 25 tusen.

I et mindre AS vil den årlige revisorkostnaden normalt være i området kr 8.000 til kr 15.000.

Konklusjon
Skal man starte et aksjeselskap i Norge må man stille med min. kr 115.000,- i startkapital samt en årlig revisor kostnad på kr 10.000 – kr 15.000,-. Dette før man har omsatt for en eneste krone.

Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak
Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak (NUF) kombinerer fordelene med selvstendig næringsdrivende (ENK, DA og ANS) og aksjeselskap, dvs lav etableringskostnad og lave operasjonskostnader.

Det er registrert ca 8 500 NUF foretak i Norge. Store selskaper slik som Aktiv Kapital og If forsikring mfl. er NUF selskaper.

Denne selskapsformen egner seg like godt for grunderen som vil etablere blomsterbutikken på hjørnet som for grunderen som satser på et internasjonalt selskap med underavdelinger i flere land.
Kontorfabrikken garanterer at denne selskapsformen er i tråd med norsk og britisk lov.

Organisasjonsformen med Norsk avdeling er regulert av Haag konvensjonen av 1961 som Norge har forpliktet seg til. Dette betyr at det er aksjeloven i Storbritannia som gjelder. For deg som eier, betyr dette liberal aksjelov og lave kostnader.

Hva vi tilbyr
Kontorfabrikken hjelper til med å etablere et selskap med navn, stiftelsesdokumenter og vedtekter. I tillegg har vi utferdiget alle dokumenter som skal sendes til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Prisen for dette er kr 5900,-

Prisen inkluderer alle formaliteter og papirer som kreves for registrering av Norsk avdeling. For registrering i foretaksregisteret vil man få tilsendt en regning på kr 2 500,- fra Brønnøysund.
Det er ikke krav til ytterligere revisorbekreftelser etc.

Kontorfabrikken tilbyr en ”pakkeløsning” som består av et aksjeselskap, der morselskapet er registrert i utlandet, nærmere bestemt Storbritannia, mens datterselskapet, Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak (NUF) registreres i Norge, med norsk foretaksnummer.
Denne selskapsform er i henhold til Norsk lov og i tråd med internasjonale konvensjoner.
For eksempel er IF Skadeforsikring med foretaksnummer 981290666, et NUF selskap. Det finnes i dag ca. 8 500 registrete NUF selskap i Brønnøysund som spenner fra det minste selskap til selskaper med flere milliarder i omsetning

For alle praktiske formål blir altså selskapet å regne tilsvarende et norsk aksjeselskap, men der den Britiske aksjelov gjelder.

I Norge har etablering av aksjeselskap (AS) blitt en kostbar affære som helt klart er til hinder for nyetableringer og nye arbeidsplasser. Norsk aksjelov har ikke klart å følge med det faktum at den viktigste kapitalen er grunderens egeninnsats og kompetanse, noe som vi i Kontorfabrikken har tatt konsekvensen av.

Fordeler med NUF sammenlignet med etablering av AS
Meget lav aksjekapital
– I Norge er kravet til aksjekapital kr 100 000.,-
– Aksjekapitalen i England settes til 1£ som er ca kr 10,-

Ingen revisjonsplikt
– Revisjonsplikt inntrer ikke såfremt selskapet har en omsetning på under 5 millioner og under 5 ansatte. (Er omsetningen eller antall ansatte høyere, kan dette løses ved å ha flere selskaper)

Fordeler NUF sammenlignet med etablering av enkeltmannsforetak.
– Ikke personlig ansvarlig for selskapets gjeld
– Ved frivillig eller tvunget avslutning av selskapet er deltakernes ansvar begrenset til aksjekapitalen.

– Rett til sykepenger, dag penger ved permittering og arbeidsledighetstrygd
– De som arbeider i selskapet (inkl. eierne) er å anse som ansatte. Eierne hever derfor lønn, og har de samme rettigheter som andre arbeidstakere.

Kan ha en skattemessig fordel
– Mulighet for utbytte og kapitalbeskatning
Gir skattefritak
– Du kan benytte skattefrie dietsatser, kjøregodtgjørelser og  skattefri utleie av egen bolig til næring.

-Forskjell fra å drive som norsk aksjeselskap

Det er ingen vesentlig forskjell i reglene for drift av AS eller Ltd.
– På grunnlag av de fire friheter innenfor EØS/EU, er det fritt varebytte, fri bevegelighet for tjenester, varer, kapital og personer, og det er uten betydning hvor i EØS/EU området selskapet er registrert. Det er også fri etableringsrett, og et selskap kan velge å etablere seg der det tilbys de beste betingelsene.

Hva kreves for å opprette engelsk aksjeselskap

Firmanavn
– Navnet må ikke være brukt fra før

Deltakere
– Selskapet må ha minst en daglig leder som ikke er fradømt retten til å drive virksomhet i Storbritannia, og en sekretær. Daglig leder og sekretæren trenger ikke å være bosatt i Storbritannia.

Forretningsadresse
– Selskapet må ha en forretningsadresse i Storbritannia. Vi ordner med dette for våre kunder

Regnskap i England
– Selskapet i England må lever inn årlig regnskap. Vi gjør dette for våre kunder.

Er dette lovlig?

Til dette spørsmål kan det svares ett klart ja. I følge EØS-domstolens dom av 9.mars 1999, sak C-212/97, er etablering av selskap i England uten at det foregår noen forretningsdrift i England og med forretningsdrift kun i hjemlandet ved etablering av filial fullt lovlig, selv om det klart fremgår at dette er en unngåelse av reglene i hjemlandet om innbetaling av en minste aksjekapital. Saken var i denne dommen at det danske firma Centros Ltd etablerte selskap i England og Wales med aksjekapital på £10.-, uten at det ble etablert noen forretningsdrift i England og Wales. Erhvervs- og Selskapsstyrelsen i Danmark, som tilsvarer det norske Foretaksregisteret, mente at dette var en omgåelse av etableringsreglene i Danmark som krever minimum 120.000 kroner som aksjekapital. Saken kom opp for dansk Høyesterett, som forela spørsmålet til avgjørelse i EF-domstolen. Domstolen kom til at: «Ef-traktatens artikkel 52 og 58 er til hinder for, at en medlemsstat nekter registrering av en filial av et selskap, som er stiftet i henhold til lovgivningen i en annen medlemsstat, hvor det har sitt hjemsted, men ikke driver ervervsmessig virksomhet, når filialen ønskes opprettet, for at selskapet kan drive hele sin virksomhet i den stat, hvor filialen opprettes, således at det unngåes å stifte et selskap i den sistnevnte og derigjennom, at det i denne stat gjeldende regler om stiftelse av selskaper, som er strengere med hensyn til innbetaling av en minste selskapskapital, finder anvendelse….»

Lykke til med valget av NUF eller AS

Alle artikler

tirsdag, mai 26th, 2009

Her finner du en oversikt over alle artikler.

Hvor kan jeg etablere firma?

tirsdag, mai 26th, 2009

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

Kontorfabrikken etablerer firma over hele Norge, her finner du noen av de stedene vi har etablert flest firma. Vi tilbyr også firmaetablering i stor sett alle land i Europa som er medlem i EØS.

Starte firma Trondheim

Starte firma Oslo

Starte firma bergen

Starte firma Stavanger

Les mer foretaksformen NUF


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

Info og verktøy for firma

tirsdag, mai 26th, 2009

Her kan du finne nyheter, info og verktøy for firma som er i driftfasen.

Hvordan skrive arbeidsavtale ved ansettelse

Hvordan skrive skrftlig advarsel til en ansatt

Dokumentmaler for bedrifter

Hva er NAV

Arbeidsledighetstrygd

Skatt

Lage PDF

Telefonsekretær

ViaOss

Oyatel

Hvordan verdsette aksjer?

Valutakalkulator

Hvordan skrive bestillingsskjema

Gratis antivirus

Id kort byggeplass

Byggekort

Mer penger til innovasjon Norge

Hva er byggekort

Renholdskort

Hvor fører vi regnskap

tirsdag, mai 26th, 2009

Kontorfabrikken fører regnskap for kunder over hele landet. Her er en oversikt over hvor noen av våre kunder har tilholdssted.

Regnskap Molde

Regnskapskontor Stavanger

Regnskap Steinkjer

Regnskap Oslo

Regnskap Levanger

Regnskap Ålesund

Regnskap Fredrikstad

Regnskap Kristiansund

Regnskap Orkdal

Regnskap Trondheim

Regnskapstjenester i Drammen

Regnskap Bergen

Regnskap Sandefjord

Regnskap Moss

Regnskap Skien

Regnskap Tromsø

Regnskap Kongsvinger

Regnskap Lillestrøm

Regnskap Mo i Rana

Regnskap Sandvika

Regnskap Lillehammer

Regnskap Verdal

Regnskap Larvik

Regnskap Asker

Regnskapsfører i Oslo

Regnskapskontor i Sandnes

Regnskapstjenester i Trondheim

Info om hjemmeside og søkeoptimalisering

tirsdag, mai 26th, 2009

Her kan du finne nyheter og info om hjemmeside og søkeoptimalisering.

Hjemmeside

Hvorfor hjemmeside

Info om forretningssystem

tirsdag, mai 26th, 2009

Her kan du finne nyheter og info om forretningsystemer og forretningsprogrammer.

Forretningsystem

Online fakturaprogram

Regnskapet på internett

Se hvilken kunde som ringer

Web-basert forretningssystem

Lei av mange passord

24sevenoffice

Gratis fakturaprogram

Forretningssystem for småbedrifter

Spill grønn it

Crm

24seven økonomi

24sevenoffice og konkurenter

24sevenoffice ledelse

24sevenoffice salg

Papirløst kontor

Oyatel

Hvorfor 24sevenoffice

Hvorfor nettbasert forretningssystem

Crm med firmaopplysninger

Crm med ip telefon

Hva er CRM

Web-basert fakturaprogram

Hjelpefiler 24sevenoffice